Hjørring Rideklubs vedtægter


HJØRRING RIDEKLUB
Vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. februar 2016

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Hjørring Rideklub, forkortet HJR
Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune
Klubbens adresse er Åstrupvej 114, 9800 Hjørring

§ 2. Formål
Klubbens formål er at fremme ridesporten, at give det enkelte medlem mulighed for sportslig udvikling og at fremme en dyreetisk rigtig adfærd hos alle medlemmer.

§ 3. Dansk Ride Forbund
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love og bestemmelser, herunder de af de to forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4. Medlemmer
I klubben kan der optages senior- og juniormedlemmer.
Juniormedlemskabet varer til det år, hvori medlemmet fylder 18 år.
Juniormedlemmet er ikke valgbart til bestyrelsen, men har stemmeret med ½ stemme fra det tidspunkt, medlemmet er fyldt 15 år, se dog § 8.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret.
Ethvert medlem er gyldigt fra den dato, kontingentet er betalt.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli.

§ 4A. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5. Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 6A. Karantæne
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, hensynsløs behandling af hesten eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer ja for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelser er inappellabel. Er et HJR bestyrelsesmedlem samtidig medlem af distriktets forretningsudvalg, er dette medlem inhabil.


§ 6B
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidspunkt udover 2 måneder. På generalforsamlingen kan afgøres forslaget ved skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, hvor blanke stemmer medregnes som afgivne stemmer.
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig overfor generalforsamlingen. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C.
I det af § 6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 7. Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil eventuel lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8. Bestyrelse
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.
Juniorrepræsentanterne har en fast kontaktperson i bestyrelsen, som løbende skal sørge for at viderebringe juniorrepræsentanternes ønsker og forslag for bestyrelsen.
Juniorrepræsentanterne kan deltage under behandling af relevante punkter på bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen vurderer, der er behov herfor.
Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant.
Desuden afgår hvert år alle bestyrelsessuppleanter samt juniorsuppleanten.
I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted til samtlige personer.

§ 9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Der føres beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder.

§ 10. Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Prokura kan meddeles formand og kasserer, der i foreningen er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning.
Der kan ikke meddeles eneprokura.

§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
En ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside eller facebookside med mindst 14 dages varsel.
Stemmeret har kun medlemmer, der har haft gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder. Se § 4. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret med hver 1 stemme.
Medlemmer på mellem 15 og 18 år har stemmeret med ½ stemme.
Er et medlem i kontingentrestance, bortfalder stemmeretten.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer på 18 år og derover.
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsen aflægger beretning
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
8.  Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10.  Eventuelt
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6B og 6C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12. Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 13. Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligges senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beregning. (se ovenfor)
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
§ 15. opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted. Når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages ved mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Hjørring Kommune..